Rainn agus amhráin


Go to content

Main menu:


Cluichí Teanga


Cluichí Teanga

Chuaigh mé go dtí an siopa .........
Tosaíonn an chuiche mar seo;
Chuaigh mé go dtí an siopa............
Dalta a haon: " Chuaigh mé go dtí an siopa agus cheannaigh mé báinne"
Dalta a dó: " Chuaigh mé go dtí an siopa agus cheannaigh mé báinne agus arán"
Dalta a trí: "Chuaigh mé go dtí an siopa agus cheannaigh mé abáinne, arán agus úll srl.
nó Sa Bhialann...........
Dalta a haon: " Ba mhaith liom sceallóga."
Dalta a dó: " Ba mhaith liom sceallóga. agus píotsa"
Dalta a trí: "Ba mhaith liom sceallóga, píotsa agus sicín srl......

Fiche Ceist
(Seo leagan Gaeilge den chluiche “20 Questions nó yes/no game”)

Cuir na ceisteanna in oiriúint dos na páistí sa rang.
1.An bhfuil sé ….. ? Tá / Níl
beag / mór / fada / gear / bog / cruaidh……..
dearg / buí / gorm ……….
sa seomra seo / sa seomra suite / sa chistin ……..

ar an …../ faoin …./ ag bun …./ in aice….
2. An féidir é a ……..? Is féidir / Ní féidir
a ithe / ól / a bhriseadh / a léamh……..
3. An féidir é a úsáid chun…….? Is féidir / Ní féidir
doras a oscailt / tine a lasadh / peil a imirt ……..
• Ba mhaith liom tomhais a dhéanamh

4. An …… é? Sea / Ní hea / Is … é / Ní … é


Leathnú ar “Fiche ceist
Bunaithe ar dhaoine
1. An fear é? Sea / Ní hea / Is … é / Ní … é
2. An bhfuil sé / sí
beo / marbh / óg / aosta / ard / tanaí
3.An bhfuil …..air / uirthi?
féasóg / croiméal / spléachlaí / gruaigh dhubh
4.An bhfuil sé /sí ina c(h)ónaí …. cónaí air uirthi
in Éirinn / i Sasana / in America / san Astráil
5. An bhfuil baint aige / aici le
sport / ceol / teilifís / scannáin …………..
6. An …..é / í ? Is / Ní …….é / í .
peileadóir / imreoir sacair / iománaí / amhránaí / ceoltóir
………
• Ba mhaith liom tomhais a dhéanamh
7. An …… é? Sea / Ní hea / Is … é / Ní … é


Guess Who?
1. An fear é? Sea / Ní hea / Is … é / Ní … é
2. An bhfuil …..air / uirthi?
féasóg / croiméal / spléachlaí / hata …….
3. An bhfuil sé / sí
óg / aosta / ard / tanaí / maol …...
4. An bhfuil dath ….. ar
a c(h)uid gruaige / a s(h)úile
• Ba mhaith liom tomhais a dhéanamh
5. An …… é? Sea / Ní hea / Is … é / Ní … é
6. Ceapaim / Is dóigh liom gur roghnaigh tú ….
Nathanna eile:
• Cuir ceist orm.


Deir Ó Grá d a i g h
(Seo leagan Gaeilge den chluiche “Simon says”)
Bíonn duine amháin ag tabhairt ord u i t h e .
Te a n g a : Deir Ó Grádaigh
“Seasaigí suas/suígí síos/crom s í o s / a rdaigh do lámha/sín amach do lámha/cuir suas na lámha/cuir do lámh chlé suas san aer/seas ar chos amháin/bí ag rith/bí ag léim/bí ag siúl/seasaigí ar chos amháin/cuir do lámh ar do bhéal, do smig, do chluasa, do shúile, do cheann, do bhásta/cuir do lámh dheas ar do ghlúin chlé, ar do ghualainn c h l é ” .
Tugtar treoir eile m.sh. “ C a s t i m p e a l l ”. Ní leantar an tre o i r sin mar nach ndúradh “Deir Ó Grádaigh” ar dtús. Má leanann páiste an treoir tá sé/sí amuigh.


Liosta Focail
Is féidir an cluiche seo a imirt i ngrúpai nó ar an gclárdubh. Tugann an múinteoir focal do na paisti agus ta orthu liosta focail a scriobh amach. Tosaíonn an focail nua le litir deireanach an focail deireanach.
Mar Shamplá; dora
s~seomra~arán~náid~daidí .......srl.........

Connect -4


Déanann an múinteoir grid mar seo ar an gclár. Bíonn dhá foireann sa rang. (m.sh foireann dearg & foireann gorm). Caitheann gach foireann '4-in-a-row' a fháil.
Tosaíonn siad mar seo.
Foireann dearg ; Ba mhaith liom 'd' - tosaíonn doras le d.
(Ansin cuireann an múinteoir ciorcal dearg ar an d)
Foireann gorm; Ba mhaith liom 'l' - tosaíonn leabhar le l.
(Ansin cuireann an múinteoir ciorca gorm ar an l) srl......

Cá bhfuil Rufaí?

Téann daltá amháin amach as an seomra. Nuair a bhíonn sé/sí amach cuireann dunie sa rang Rufaí (bréagán) i bhfolach. Tagann an dalta isteach sa seomra arís agus cuireann sé/sí ceisteanna mar gheall ar cá bhfuil Rufaí.
An bhfuil sé sh chófra/ in aice leis an ríomhaire/ ar an/ faoin......?
An bhfuil mé fuar nó te?........

Cén t-am é, a mhactíre ?
(Seo leagan Gaeilge den chluiche “What time is it Mr. Wolf?”)

Roghnaítear an “ M a c t í re” agus na “Caoirigh”.
Seasann na caoirigh i gciorcal timpeall an mhactíre ag glaoch “Cén t-am é, a mhactíre ? ”
F reagraíonn an mactíre “Tá sé a dó a chlog” agus tógann na páistí dhá chéim ina thre o .
(F r e a gr a í eile; Tá sé a haon a chlog/a dó a chlog/a dó dhéag a c h l o g .
Tá sé ceathrú chun/ceathrú tar éis a ___.
Tá sé cúig/deich/fiche nóiméad chun/tar éis a ___.
Tá sé leath uair tar éis a ___.
Tá sé in am bricfeasta/in am lóin/in am dinnéir.)

Leanann sé seo ar aghaidh go dtí go bhfreagraíonn sé: “Tá sé in am lóin/am dinnéir…”.
Ritheann na caoirigh agus ritheann an mactíre ina ndiaidh. Má bheireann an
m a c t í re ar aon chaora sin é/í an chéad mhactíre eile.


Feicim le mo shúilín rud ag tosú le…
(Seo leagan Gaeilge den chluiche “I spy with my little eye”)
Deireann dalta amháin "Feicim le mo shúilín rud ag tosú le ....." Bíonn ar na daltaú eile tuaitimí a thabhairt.


www.teachnet.ie

Back to content | Back to main menu